O sustavu

Neobvezni sustav označavanja svježih konzumnih jaja Znakom Jaja hrvatskih farmi

Uvođenjem neobveznog sustava označavanja konzumnih jaja Znakom Jaja hrvatskih farmi koncem 2014. god., Hrvatska poljoprivredna agencija ima  cilj informiranje potrošača o podrijetlu svježih  jaja koja se sustavno kontroliraju te zaštitu i jačanje domaće peradarske proizvodnje.Kontrolu provedbe sustava označavanja  konzumnih jaja provodi Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji s Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede.

Pravo na korištenje Znaka ostvaruje se za konzumna jaja iznesena od kokoši nesilica u Republici Hrvatskoj. Jaja koja se stavljaju na tržište moraju se proizvoditi, pakirati, čuvati i transportirati na način kojim se osigurava očuvanje njihove kakvoće. Proizvodnja jaja u Republici Hrvatskoj propisana je Uredbom komisije (EZ) br. 589/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu  Uredbe Vijeća (EZ) br.1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja.